Třeboň INFO.CZ / Dokumenty a projekty / Nová lesní hospodářská osnova pro Třeboň a okolí

Nová lesní hospodářská osnova pro Třeboň a okolí

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘEBOŇ č. 2/2011 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Třeboň

Rada města Třeboně vydává dne 25.5.2011 usnesením č. 420/2011-17 podle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále lesní zákon), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Článek 1
Základní ustanovení

Dne 31.12.2012 končí platnost lesních hospodářských osnov zpracovaných pro zařizovací obvody Třeboň a Smržov. Městský úřad Třeboň proto vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle § 25 lesního zákona s platností od 1.1.2013 do 31.12.2022 pro zařizovací obvod Třeboň, který sloučí dosavadní zařizovací obvody Třeboň a Smržov. Zpracování osnov zadává orgán státní správy lesů1)- Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí.

Článek 2
Vymezení základních pojmů
1) Lesní hospodářská osnova (dále jen osnova) – písemný materiál zpracovaný na 10 let, ve kterém je uveden stav jednotlivých lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, jež jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, jejichž lesy mají výměru menší než 50 ha . Porosty jsou popsány dle jednotlivých taxačních veličin a jsou zde navržena případná hospodářská opatření (výchova porostů, těžba, zalesnění).
2) Zařizovací obvod – území, na které je zpracována osnova se stejnou dobou platnosti
3) Vlastnický separát – část osnovy zpracovaná pro lesní majetek jednoho vlastníka. Obsahuje zejména výpis z hospodářské knihy s popisem porostů, lesnické mapy a další náležitosti.

Článek 3
Vymezení zařizovacího obvodu

Zařizovací obvod Třeboň zahrnuje lesy v katastrálních územích (příp. v jejich částech):

Bor (část)
Branná
Břilice
Cep
Domanín
Dunajovice
Frahelž
Halámky
Hamr
Holičky u Staré Hlíny
Hrachoviště
Chlum u Třeboně
Klec
Klikov
Kolence (část)
Krabonoš
Libořezy (část)
Lomnice n. Luž. (část)
Lutová
Lužnice
Majdalena
Mirochov
Mláka
Mníšek (část)
Nová Ves u Klikova
Novosedly (část)
Ponědraž (část)
Ponědrážka
Přeseka
Rapšach
Smržov
Staňkov
Stará Hlína
Stříbřec
Suchdol n. Luž. (část)
Třeboň
Tušť
Záblatí
Žíteč

Článek 4
Vymezení pozemků zahrnutých do zpracování osnovy

Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů a bude vypracována bezplatně3) pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zabezpečili zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 5
Připomínkové řízení

Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu Třeboň mohou podat u Městského úřadu Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, Třeboň, svoje připomínky a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy a oznámit své hospodářské záměry a to buď písemně nebo ústně do protokolu. Tyto požadavky a připomínky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. Připomínky a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy mohou uplatnit také další fyzické a právnické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.4) Termín pro oznámení těchto požadavků a připomínek se stanovuje do 30.10.2011. V tomto termínu tj. do 30.10.2011 oznámí vlastníci lesů s celkovou výměrou menší než 50 ha též skutečnost, že si pro svůj majetek zadali v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 lesního zákona zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 6
Převzetí osnovy vlastníkem lesa

Městský úřad Třeboň jako orgán státní správy lesů, který zpracování osnovy zadává, oznámí po jejím převzetí od zpracovatele veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa.5) Oznámení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se oznámení vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Místem předání osnov bude Městský úřad Třeboň, odbor ŽP, Palackého nám. 46/II Třeboň. Vlastník lesa, který bude mít zájem převzít vlastnický separát osnovy za účelem hospodaření v lese, jej obdrží bezplatně na základě podpisu protokolu o převzení. Vlastnické separáty budou vlastníkům vydávány od lhůty stanovené dle odst. 1 po celou dobu platnosti osnov tj. do 31.12.2022.

Článek 7
Působnost nařízení

Toto nařízení obce se vydává pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň, stanovený ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 388/002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností v platném znění.

Článek 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ing. Jiří Houdek
starosta v.r.

Mgr. Terezie Jenisová
zástupce starosty v.r.

Zdeněk Mráz
zástupce starosty v.r.

——————————————————————————————————————————————
1) § 25 odst. 1 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů
2) § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
3) § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 289/1995 Sb.
4) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
5) § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Komentář

Článek "Nová lesní hospodářská osnova pro Třeboň a okolí" zatím nemá komentář. Přidejte vlastní komentář.

Vložit komentář:
 
Je nutné vyplnit všechny položky. Zobrazte "Náhled" a zkontrolujte text. Pak je třeba zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.
 

Nejnovější články

Ukončení aktualizace portálu TřeboňINFO

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu.

Ukončení aktualizace akcí a zážitků

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu. Doporučujeme přejít na trebonsko.cz.

Kino v Třeboni - program prosinec 2019

Třeboň: kino Světozor a kino Aurora.

Cyklistická sezóna končí - zpráva MěP a MěÚ Třeboň

Cyklistická sezóna 2019 v Třeboni končí. Zpráva Městské policie a Městského úřadu v Třeboni.

Kino Třeboň - program listopad 2019

Program kina v Třeboni v listopadu 2019. Kino Světozor a kino Aurora.


Tip na ubytování

Schwarzenberský seník Vybavení interiérů v pokojích a apartmánech Ložnice ve Schwarzenberském seníku

Schwarzenberský seník Ubytování v Třeboni


Reklama


Burčák od Znovínu Znojmo v Třeboni.

Bleskově

Linka 156

Prosinec 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, prosinec 2019

Listopad 2019 na lince 156

Noviny Městské policie , listopad 2019

Počasí

Kontakty

ODEON a.s.

Provozovna Třeboň
Novohradská 224
379 01 Třeboň II
Napište nám
www.odeon.cz

Třeboň INFO.CZ :: Provozovatel ODEON a.s.